Projektni partnerji

Vodilni partner


Urad Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost (Abteilung 14) – Koordinacija celotnega vodnega gospodarstva in spremljanje splošnih strokovno-tehničnih zadev v vodnem gospodarstvu, koordinacija vodnega gospodarstva EU in izvajanje direktiv o vodah, predvsem okvirne direktive o vodah s strokovno-tehničnega vidika, izvajanje nalog in ukrepov na področju vodnega gospodarstva v povezavi z nacionalnim načrtom za gospodarjenje z vodnimi viri, geotermija in hidrogeologija v Usklajeno obravnavanje čezmejnih rešitev za obvladovanje izzivov na področju varovanja virov podtalnice na vplivnem območju Mure ter rabe tal v okolici. Vključeni bosta tudi regionalni podjetji za oskrbo z vodo.


Projektni partnerji


Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor (NLZOH) je z dnem 01.01.2014 skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje postal pravni naslednik obstoječih območnih zavodov za zdravstveno varstvo in IVZ. NLZOH sodeluje na številnih okoljsko usmerjenih strokovnih področjih, humani in sanitarni mikrobiologiji ter raziskavah in razvoju. Laboratorij je vključen v načrtovanje in izvajanje programov uradnega nadzora živil, materialov v stiku z živili in vodo ter drugih materialov in izdelkov splošne varnosti, programa monitoringa pitne vode ter programov monitoringa podzemne vode, površinskih voda, tal in rastlin. Strokovnjaki NLZOH so stalni člani nekaterih delovnih skupin v ES za področja živil, vode in materialov v stiku z živili in vodo ter igrač. Aktivno delovno področje je celotna Slovenija, območje držav bivše Jugoslavije, Avstrije in Madžarske. Redno pa sodelujejo tudi z institucijami v Nemčiji, na Danskem in Nizozemskem. V zavodu posebno pozornost namenjajo organski kemiji obstojnih organskih onesnaževal in spojinam s prednostnega seznama Okvirne direktive o vodah. NLZOH je institucija z večdesetletno tradicijo akreditacije na področju SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020 in ISO 9001. Na mednarodnem področju sodelujejo v projektih Cadaster, QSAR-QSPR in SI/AT-PMinter.


Institut za ekološki inženiring (IEI) je bil ustanovljen leta 1989 in je danes eno izmed vodilnih podjetij na področju ekologije in sanitarne hidrotehnike v Sloveniji. Institut raziskuje, projektira in oblikuje rešitve za različne probleme, vključno z oskrbo z vodo in vodnimi viri, odvajanjem in čiščenjem odpadne vode ter ravnanjem z odpadki. Organizacijsko podjetje deluje v treh ločenih enotah, v Mariboru, Ljubljani in Celju. Eden ključnih projektov instituta je projekt bogatenja podzemne vode na Vrbanskem platoju, glavnem vodnem viru za Maribor in okoliška območja. Vodijo tudi dva največja projekta oskrbe z vodo – projekt trajnostne oskrbe z vodo v Pomurju, v času vključevanja Slovenije v EU je bil IEI vključen v izvajanje politik partnerstva prek sredstev PHARE, ISPA in SAPARD. Kot partner so sodelovali v evropskem projektu RECLAIM (OP6), ki se je ukvarjal z alternativnimi vodnimi viri z bogatenjem podzemne vode. V projektu SI-MUR-AT bodo aktivno sodelovali pri pripravi podatkovne zbirke, določitvi ukrepov za zmanjšanje vpliva pritiskov, vključno z modelnimi ocenami tveganj in njihovega obvladovanja ter nadzorom raziskovalne lizimetrske postaje Tezno. Strokovnjaki IEI bodo s strokovnjaki iz Avstrije vključeni v okviru regionalnega sodelovanja v numerično modeliranje in povezovanje modelov nezasičene cone tal z modeli podzemne vode.


VODOVOD SISTEMA B d.o.o. – Ustanovitelji javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. so Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.
Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom centralizirane kontrole vodnih virov, zagotovljanja učinkovitejše mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode, izboljšanje hidravličnih razmer, tlačnih pogojev in požarne varnosti.
VODOVODNI SISTEM B obsega skupno 933 km vodovoda na območju vseh 12 občin. Z njim zagotavljamo vodooskrbo za 57.000 prebivalcev s predvideno količino prodane vode v višini 3.300.000 m3.


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (KGZ MS) – njihova naloga je kemijska, mehanska in pedološka analiza tal na vodovarstvenih območjih, ocenjevanje pritiska kmetijskih dejavnosti na stanje podzemne vode in osveščanje kmetovalcev. Primerjava različnih metod kmetijske proizvodnje in njihovih učinkov na tveganje glede onesnaženosti vode ter uvajanje izsledkov kot orodja za izboljšanje svetovalnih dejavnosti v regiji. Kmetijsko gozdarski zavod bo pripravil navodila in smernice dobre kmetijske prakse na vodovarstvenih območjih. Izvedli bodo tematske delavnice na območju Pomurja in Podravja na temo primerni kolobarji za različne tipe kmetovanja na VVO, gnojenje z organskimi gnojili na VVO, gnojenje z mineralnimi gnojili na VVO, vpliv rabe FFS v pomembnejših kulturah na stanje podtalnice in možni vplivi živinoreje na podtalnico. Sodelovali bodo pri izvedbi meritev dušika in vzpostavitvi baze podatkov o mehanski analizi tal in rabi organskih in mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik.


Regionalna razvojna agencija jugozahodne avstrijske Štajerske (RMSW) je stičišče mreže in razvojna agencija za integrirani in trajnostni razvoj regije v jugozahodni avstrijski Štajerski. Njene glavne naloge so priprava in vodenje regionalnih projektov ter spremljanje regionalnih deležnikov in mrež.

V okviru integriranega razvoja regije regionalna agencija deluje kot stičišče in si prizadeva interese dežele kar najbolje združiti z interesi regije. Poleg tega regionalna agencija povezuje občine, podjetja in institucije ter ljudi z vizijo in si prizadeva, da bi skupaj spodbujali regionalne razvojne procese. Regionalna agencija je nevtralna kontaktna točka za pridobivanje informacij o projektih, svetovanje in spremljanje projektov. Za kar najboljšo izvedbo projektov regionalna agencija v imenu dežele Štajerske podpira regionalno izvajanje programov financiranja EU.


Regionalna razvojna agencija jugovzhodne avstrijske Štajerske. Štajerska regija Vulkanland (Vulkanland) je regionalni partner mreže, stičišče in informacijsko središče ter ključna kontaktna točka v regiji. Trajnostno oblikovanje naše regije pomeni ustvarjanje življenjske energije in temelji na dolgoročnem, preoblikovalnem in celostnem razvojnem procesu ter regionalnih projektih, ki jih skupaj izvajajo deležniki, občani in partnerji z gospodarskih področij kulinarike, obrti in energije.

Usmerjanje in usklajevanje pomembnih nalog oblikovanja regije, ki so usmerjene v prihodnost in pri katerih sta v ospredju povezovanje in združevanje kreposti, vključuje tudi naloge na medsektorskih področjih (mladostniki, sobivanje v raznolikosti). Regija prevzema odgovornost za konstruktivno in na soglasju temelječe sodelovanje vseh deležnikov, ki so v skladu z vizijo vključeni v oblikovanje prihodnosti regije.