O projektu

VSEBINA PROJEKTA

Dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo, predstavlja skupni izziv.

V okviru čezmejnega sodelovanja bomo izdelali ukrepe za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode ter jih izvedli z regionalnimi partnerji, z namenom dolgoročnega ohranjanja dobrega kakovostnega stanja podtalnice.


GLAVNI CILJI PROJEKTA

  • Zmanjšanje koncentracije nitrata v podtalnici z upoštevanjem načina kmetovanja v obliki povezanih modelov podtalnice, s katerimi bomo opisali tok podtalnice in gibanje hranil, na podlagi katerih bomo vzpostavili povezavo med izmerjenimi koncentracijami podzemne vode in načinom kmetovanja.
  • Razvoj strategije za skupno trajnostno varovanje podtalnice z vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov (nadzorovanje) za zaščito podtalnice.
  • Oblikovanje kmetijskih ukrepov za trajnostno varovanje podtalnice. Doseči želimo zmanjšanje iznosa hranil v podtalnico. Cilj je tesno sodelovanje s kmeti in izobraževanje kmetov.

OSREDOTOČENOST PROJEKTA / PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Izboljšanje trajnosti izkoriščanja vodnih virov v regiji v obliki široko zastavljenega in čezmejnega razvojnega sodelovanja.
  • Krepitev izmenjave mnenj ob zagotavljanju optimalnega izvajanja ukrepov za doseganje dolgoročne oskrbe z vodo.
  • Okrepitev komunikacije, namenjene usklajevanju zahtev zaradi spremenjene rabe zemljišč in zahtev na področju zaščite podtalnice.

POMEN PROJEKTA

Skupni izziv projekta je trajnostno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure. Varovanje kakovosti podtalnice ima velik družbeni pomen, saj v projektni regiji oskrba s pitno vodo pretežno temelji na podtalniciSkupne probleme bomo reševali z razvojem enotnega pristopa in standarda glede uporabljene tehnologije. Na obeh straneh Mure se uporablja lizimetre, s katerimi se meroslovno zbira podatke o posledicah tal, specifičnih za območje, in načinih kmetovanja na izpiranje hranil iz tal v podtalnico. Zbiranje teh podatkov je nujno potrebno, saj lahko le tako ustrezno opredelimo parametre pripadajočih procesov modelnega opisa.

Na tej osnovi bomo izdelali zaporedno povezano numerično simulacijo procesov gibanja vode ter konverzije in prenosa snovi med nenasičeno in nasičeno cono. Modeliranje procesov omogoča prenos podrobnih informacij z lokalne na regionalno raven ter vzpostavitev vzročne povezave med uporabo tal in kakovostjo podtalnice.

Na koncu bomo izdelali skupna merila za opazovanje kakovosti podtalnice, s katerimi bomo ustvarili enako osnovo za ocenjevanje stanja telesa podzemne vode. Numerični modeli poleg tega predstavljajo novo možnost za izboljšanje regionalnih mrež za spremljanje.

Metode same po sebi niso nove; kljub temu pa povezana uporaba meritev podrobnih postopkov, njihovo regionalno modeliranje in spremljanje na obeh straneh Mure predstavljajo inovativen pristop. Takšen celosten pristop trenutno najdemo samo na delnih področjih na avstrijski strani.


POJASNITE TUDI KAKŠNO POSEBNO KORIST BODO IMELI PROJEKTNI PARTNERJI

Enostranski ukrepi za zagotavljanje kakovosti podtalnice (npr. sprememba načina kmetovanja) na regionalni ravni morda ne bodo prinesli napovedanih izboljšav, saj se lahko hranila in antropogene snovi v sledeh zaradi hidravlične povezave telesa podzemne vode z Muro porazdelijo vzdolž Mure. Posledično lahko projektne cilje dosežemo le s skupnim trudom v čezmejnem območju reke Mure.

Po zaključku projekta bodo rezultati vključujočega pristopa na voljo v večjem delu projektnega območja in bodo poleg tega vključevali še vidike ravnanja z antropogenimi snovmi v sledeh. Prav tako je z vključevanjem zadevnih glavnih ciljnih skupin v obeh državah zagotovljena izmenjava strokovnega znanja, ki (tudi na čezmejni ravni) vključuje možnosti upravljanja s hranili.

S čezmejnim pristopom bomo ustvarili pogoj, da se ukrepi za zagotavljanje in/ali izboljšanje kakovosti podtalnice, kot npr. s spremenjeno rabo tal, zaradi infiltriranih snovi iz Mure v telesu podzemne vode na drugi strani Mure ne bodo ponovno nevtralizirali. Od trajnostnega izboljšanja okoljskih razmer imajo koristi vsi prebivalci, ki živijo v projektni regiji. Poleg tega pa je čezmejni pristop primeren zato, da se zagotovi enako obravnavanje kmetov in podjetij za oskrbo s pitno vodo ter konec koncev na podlagi skupnega evropskega notranjega trga na obeh straneh Mure. Tako bodo ustvarjeni tudi pogoji za morebitno dolgoročno čezmejno povezovanje mrež za oskrbo s pitno vodo.