Uvodno srečanje, 25. 10. 2016 v Apačah v Sloveniji

25. 10. 2016 bo v Apačah potekalo uvodno srečanje čezmejnega projekta EU z naslovom SI-MUR-AT, ki se bo začel z javno prireditvijo.

Projektu EU v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020: »SI-MUR-AT« – Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami.

V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 2. prednostna os: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, bo projekt EU SI-MUR-AT z Uradom Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost kot vodilnim partnerjem in s šestimi drugimi partnerji projekta (štirimi slovenskimi in dvema avstrijskima) okrepil čezmejno sodelovanje za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure ter povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročnega ohranjanja dobrega kakovostnega stanja podtalnice.

Splošni cilj projekta – trajno ohranjanje kakovosti podtalnice vodnih teles vzdolž Mure od Lipniškega polja do spodnje doline Mure (regija avstrijske Radgone oz. Murske Sobote) – želimo doseči s skupno izdelavo strategij in ukrepov za trajnostno varstvo voda. Neposredni učinki projekta EU bodo na različnih ravneh (spremljanje, modeliranje, strategija za preprečevanje, ozaveščanje) skupaj prispevali k zmanjšanju iznosa hranil iz kmetijstva in oblikovali smernice ter s tem pripomogli k izboljšanju kakovosti vode. Razvoj skupnih strategij za soobstoj kmetijstva in varovanja podtalnice je ključnega pomena. Poleg tega bo trajnostno izboljšanje okoljskih razmer koristilo vsem prebivalcem, ki živijo v projektni regiji.

S prireditvijo želimo informirati lokalno prebivalstvo in ciljne skupine ter dvigniti raven ozaveščenosti.

V sklopu uvodnega srečanja, kjer bo možnost za izmenjavo informacij, bomo predstavili ključne podatke o projektu EU SI-MUR-AT, projektne partnerje, opis projekta, cilje, rezultate in delovni načrt po delovnih sklopih ter podali pregled nad proračunom.

FOTOGRAFIJE:

PRILOGE: